SpyEye

Banking
0da369c02894d90803d41d095de2514f21d11c94e0e74a0c2499aceffc303a13
Links: Kernelmode Thread
Clash of the Titans: ZeuS v SpyEye
SpyEye. New bot on the market
Behind SpyEye... Gribodemon
Review of the SpyEye Toolkit v1.3.45
SpyEye Makers Get 24 Years in Prison
SpyEye malware infection framework
SpyEye 1.3.x gate decoder/encoder